»» 2565-ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษากลุ่มรายวิชาฝึกงานและกลุ่มรายวิชาสหกิจศึกษา ระดับปริญญาตรี
»» 2563-ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนอาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 
»» 2563-ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
»» 2563-ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
»» 2563-ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน
»» 2562-ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
»» 2562-ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา  (ฉบับที่ 2)
»» 2562-ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
»» 2562-ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา
»» 2555-ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2)
»» 2555-ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน
»» 2554-ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ–จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ)
»» 2554-ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
»» 2554-ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาวิชาเพิ่มเติมสำหรับบัณฑิต
»» 2553-ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย
»» 2553-ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา
»» 2553-ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ)
»» 2553-ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและเงินค่าตอบแทนจากเงินรายได้
»» 2553-ระเบียบฯ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา
»» 2553-ระเบียบฯ ว่าด้วยบัตรประจำตัวลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
»» 2553-ระเบียบฯ ว่าด้วยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
»» 2553-ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ)
»» 2551-ระเบียบฯ ว่าด้วยการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
»» 2551-ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน
»» 2551-ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
»» 2551-ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ)
»» 2550-ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ–จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
»» 2550-ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ–จ่ายเงินเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
»» 2550-ระเบียบฯ ว่าด้วยการวัดผลการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
»» 2550-ระเบียบฯ ว่าด้วยการดำเนินการหอพักนักศึกษา
»» 2550-ระเบียบฯ ว่าด้วยการถอนคืนเงินบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต
»» 2550-ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
»» 2549-ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญา
»» 2549-ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
»»  2559-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
»»  2557-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) (ยกเลิกโดย พ.ศ.2559)

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
»»  2559-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
»»  2557-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 4)
»»  2557-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 3)
»»  2557-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2)
»»
  2556-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
»»
  2555-
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 3)  (ยกเลิกโดย พ.ศ.2559)
»»  2553-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2)  (ยกเลิกโดย พ.ศ.2559)
»»  2551-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 1)  (ยกเลิกโดย พ.ศ.2559)

ระดับ ปริญญาตรี
»»  2564-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษากลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญาตรี

»»  2559-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
»»
 2558-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6)

»»  2557-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) (ยกเลิกโดย พ.ศ.2559)
»»
 2557-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) (ยกเลิกโดย พ.ศ.2559)
»»
 2555-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) (ยกเลิกโดย พ.ศ.2559)
»»  2555-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) (ยกเลิกโดย พ.ศ.2559)
»»  2555-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) (ยกเลิกโดย พ.ศ.2559)
»»  2554-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
»»  2553-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) (ยกเลิกโดย พ.ศ.2554)
»»  2551-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)  (ยกเลิกโดย พ.ศ.2554)
»»  2550-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา (ยกเลิกโดย พ.ศ.2554)

ระดับ บัณฑิตศึกษา
»»  2562-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
»»  2558-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ยกเลิกโดย พ.ศ.2562)
»»  2549-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อบังคับฯ อื่นๆ
»»  2565-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษากลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญาตรี

»»
  2562-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา
»»
  2563-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่ง และการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ (ฉบับที่ 2)

»»  2563-ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ฉบับที่ 2)

 

ระดับ ปวส.
»» 2566-ประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาสาขาวิชาเคมี
»» 2566-ประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการสะสมหน่วยกิต

»» 2563-ประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนีบัตร
»» 2554-ประกาศฯ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ปริญญาตรี
»» 2567-ประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
      (ใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป)
»» 2566-ประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
»» 2566-บันทึกฯ เก็บค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ / ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพิ่มเติม
»» 2565-ประกาศฯ อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษากลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เพิ่มเติม) 

»» 2565-ประกาศฯ อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษากลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
       ระดับปริญญาตรี

»» 2563-ประกาศฯ อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตตาม
      โครงการความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
»» 2563-ประกาศฯ อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน
»» 2563-ประกาศฯ อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
      สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
»» 2563-ประกาศฯ อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
»» 2563-ประกาศฯ อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติและภาคสมทบ
      สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

»» 2563-ประกาศฯ อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
      วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (CP) ของคณะบริหารธุรกิจ ตามโครงการ่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

»» 2562-ประกาศฯ อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
     (วิศวกรรมซ่อมบำรุงท่าอากาศยาน)(ฉบับที่ 2)

»» 2561-ประกาศฯ อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
»» 2554-ประกาศฯ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
»» 2554-ประกาศฯ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ)
      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
»» 2553-ประกาศฯ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่5)

ระดับบัณฑิตศึกษา
»» 2563-ประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
»» 2561-ประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
»» 2560-ประกาศฯ อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
     และปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ ภาคปกติ  (ฉบับที่ 2)
»» 2554-ประกาศฯ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหาธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) ภาคสมทบ คณะบริหารธุรกิจ
»» 2554-ประกาศฯ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
»» 2554-ประกาศฯ อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ)
      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ

»» 2554-ประกาศฯ ค่าสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
»» 2554-ประกาศฯ ค่าสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ)
»» 2554-ประกาศฯ อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
      และปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ ภาคปกติ

»» 2565-ประกาศฯ การแต่งกายถ่ายรูปเพื่อจัดทำเอกสารรับรองทางการศึกษา
»» 2565-ประกาศฯ แนวทางการประเมินผลการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
»» 2565-มติที่ประชุมจัดตั้งคณะใหม่ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาเมืองและพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน
»» 2565-มติที่ประชุมจัดตั้งคณะใหม่ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการรถไฟ
»» 2565-ประกาศฯ การจัดตั้งสถาบันระบบรางและการขนส่ง
»» 2565-ประกาศฯ โอนย้าย หลักสูตร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ครุภัณฑ์ ของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
»» 2564-ประกาศฯ ประกาศการแต่งกายและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
»» 2564-ประกาศฯ กำหนดการยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

»» 2564-ประกาศฯ ขยายกำหนดการลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
»» 2564-ประกาศฯ การจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ปีการศึกษา 2564
»» 2564-บันทึกข้อความ แจ้งแนวปฏิบัตินักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกลุ่มรายวิชาสหกิจศึกษา พ.ศ. 2564
»» 2564-ประกาศฯ มาตราฐานรายวิชากลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564
»» 2564-ประกาศฯ หลักเกณฑ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2564
»» 2564-ประกาศฯ ลดอัตราค่าหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
»» 2563-ประกาศฯ ขยายระเวลาการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) 45 วัน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
»» 2563-ประกาศฯ ความเท่าเทียมระหว่างเพศของนักศึกษา พ.ศ.2563
»» 2563-ประกาศฯ การจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ปีการศึกษา 2563 
»» 2561-ประกาศฯ แนวปฏิบัติการผ่อนผันสำหรับการยื่นเอกสารหลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ใบระเบียนผลการเรียน (ใบ รบ.๑/ใบ ปพ.๑)
ฉบับสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2561

»» 2561-ประกาศฯ การขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2561

»» 2557-ประกาศฯ การแต่งกายเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และขอใบรับรองทุกประเภท พ.ศ. 2557มาตรการด้านการบริหาร
»» มาตรการด้านการบริหาร แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
»» มาตรการด้านการบริหาร แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)
»» มาตราการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมากจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
      ระลอกใหม่ของประเทศไทย
»» มาตราการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมากจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
     ระลอกใหม่ของประเทศไทย (ฉบับที่ 2)

»» มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาด (COVID-19)

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
»» แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2565
»» แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564

»» แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
     : แนวปฏิบัติสำหรับสอบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ฉบับที่ 10 
»» แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8)
     : แนวทางการขยายระยะเวลาการศึกษา และการใช้บทความวิชาการที่จะนำเสนอในที่ประชุมวิชาการเพื่อสำเร็จการศึกษา

»» แนวทางจัดการเรียนการสอน (COVID-19)
»» แนวทางการจัดการเรียนการสอน (COVID-19) ฉบับที่ 2

»» แนวทางการจัดการเรียนการสอน (COVID-19) ฉบับที่ 3
»» แนวทางการจัดการเรียนการสอน (COVID-19) ฉบับที่ 4
»» แนวทางการจัดการเรียนการสอน (COVID-19) ฉบับที่ 5

»» แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7)
     : แนวทางการเรียนรายวิชาอื่นเทียบเพื่อเรียนแทนรายวิชาสหกิจศึกษา

»» แนวทางการจัดการเรียนการสอน (COVID-19) : แนวปฏิบัติสำหรับสอบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ฉบับที่ 10
»» แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน (ฉบับที่ 2)
»» แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8)
: แนวทางการขยายระยะเวลาการศึกษา
และการใช้บทความวิชาการที่จะนำเสนอในที่ประชุมวิชาการเพื่อสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2564

แนวปฏิบัติและแนวทางป้องกัน
»» แนวปฏิบัติและแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
     ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
»» แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยในบริเวณพื้นที่จัดการเรียนการสอน และบริเวณพื้นที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ขยายระยะเวลา
»» ขยายเวลาการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่ครบกำหนดระยะเวลาการศึกษาอันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
»» ขยายเวลาการเปลี่ยนค่าระดับคะแนน มส.I (45 วัน) ภาคการศึกษาที่ 2/2564

»» ขยายเวลาการเปลี่ยนค่าระดับคะแนน มส.I (45 วัน) ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 และ 1/2564
»» ขยายเวลาการเปลี่ยนค่าระดับคะแนน มส.I (45 วัน) ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

ลดค่าบำรุงการศึกษา
»» ลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
»» ลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
»» ลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2
»» ลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 3

ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
»» ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
»» ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2
»» ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
»» ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2
»» ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
»» ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5
»» ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6
»» ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7
»» ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8
»» ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ฉบับที่ 9