ปี พ.ศ. 2564
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษากลุ่มรายวิชาฝึกงานและกลุ่มรายวิชาสหกิจศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนอาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน พ.ศ.2563 
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น พ.ศ.2563

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2563

ปี พ.ศ. 2562
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562 

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2)
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2562
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2562

ปี พ.ศ. 2555
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2555

ปี พ.ศ. 2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ–จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ.2554

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาวิชาเพิ่มเติมสำหรับบัณฑิต พ.ศ.2554

ปี พ.ศ. 2553
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ.2553
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2553
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ.2553
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและเงินค่าตอบแทนจากเงินรายได้ พ.ศ.2553
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ.2553
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยบัตรประจำตัวลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2553
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคสมทบ) พ.ศ.2553

ปี พ.ศ. 2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา พ.ศ.2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ.2551

ปี พ.ศ. 2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ–จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2550

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ–จ่ายเงินเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการวัดผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการดำเนินการหอพักนักศึกษา พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการถอนคืนเงินบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2550

ปี พ.ศ. 2549
»»  ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2549
»»  ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2549

 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2559
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 (ยกเลิกโดย พ.ศ.2559)

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
»»
 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556
»»
 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (ยกเลิกโดย พ.ศ.2559)
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (ยกเลิกโดย พ.ศ.2559)
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2551 (ยกเลิกโดย พ.ศ.2559)

ระดับ ปริญญาตรี
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษากลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 

»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
»»
 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558

»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 (ยกเลิกโดย พ.ศ.2559)
»»
 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 (ยกเลิกโดย พ.ศ.2559)
»»
 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 (ยกเลิกโดย พ.ศ.2559)
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (ยกเลิกโดย พ.ศ.2559)
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ยกเลิกโดย พ.ศ.2559)
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (ยกเลิกโดย พ.ศ.2554)
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ยกเลิกโดย พ.ศ.2554)
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2550 (ยกเลิกโดย พ.ศ.2554)

ระดับ บัณฑิตศึกษา
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (ยกเลิกโดย พ.ศ.2562)
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549

ข้อบังคับฯ อื่นๆ
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษากลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

»»
 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2562 
»»
 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่ง และการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

 

ระดับ ปวส.
พ.ศ. 2554

»» ประกาศฯ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2554

ปริญญาตรี
พ.ศ. 2566
»» ประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2566
พ.ศ. 2565

»»  ประกาศฯ อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษากลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
      ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565
พ.ศ. 2563
»» ประกาศฯ อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตตาม
      โครงการความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด พ.ศ. 2563
»» ประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น คณะบริหารธุรกิจ
»» ประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 
»» ประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนีบัตร พ.ศ.2563

»» ประกาศฯ อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2563
»» ประกาศฯ อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
      สาขาการจัดการธุรกิจการบิน พ.ศ.2563
»» ประกาศฯ อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ พ.ศ.2563
»» ประกาศฯ อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติและภาคสมทบ
      สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ.2563

»» ประกาศฯ อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
      วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (CP) ของคณะบริหารธุรกิจ ตามโครงการ่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2563
พ.ศ. 2562

»» ประกาศฯ อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
     (วิศวกรรมซ่อมบำรุงท่าอากาศยาน)(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
พ.ศ. 2561
»» ประกาศฯ อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561
พ.ศ. 2554

»» ประกาศฯ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
»» ประกาศฯ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ)
      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ พ.ศ.2554
พ.ศ. 2553

»» ประกาศฯ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่5) พ.ศ.2553

ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561

»» ประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
พ.ศ. 2560

»» ประกาศฯ อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
     และปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ ภาคปกติ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
พ.ศ. 2554

»» ประกาศฯ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหาธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) ภาคสมทบ คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ.2554
»» ประกาศฯ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) พ.ศ.2554
»» ประกาศฯ อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ พ.ศ.2554

»» ประกาศฯ ค่าสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2554 
»» ประกาศฯ ค่าสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ.2554
»» ประกาศฯ อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
      สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ ภาคปกติ พ.ศ.2554

ปีการศึกษา 2565
»» ประกาศฯ การแต่งกายถ่ายรูปเพื่อจัดทำเอกสารรับรองทางการศึกษา
»» ประกาศฯ แนวทางการประเมินผลการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
»» มติที่ประชุมจัดตั้งคณะใหม่ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาเมืองและพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน
»» มติที่ประชุมจัดตั้งคณะใหม่ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการรถไฟ
»» ประกาศฯ การจัดตั้งสถาบันระบบรางและการขนส่ง
»» ประกาศฯ โอนย้าย หลักสูตร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ครุภัณฑ์ ของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

ปีการศึกษา 2564
»» ประกาศฯ ประกาศการแต่งกายและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
»» ประกาศฯ กำหนดการยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

»» ประกาศฯ ขยายกำหนดการลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
»» ประกาศฯ การจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ปีการศึกษา 2564
»» บันทึกข้อความ แจ้งแนวปฏิบัตินักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกลุ่มรายวิชาสหกิจศึกษา พ.ศ. 2564
»» ประกาศฯ มาตราฐานรายวิชากลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564
»» ประกาศฯ หลักเกณฑ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2564
»» ประกาศฯ ลดอัตราค่าหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563
»» ประกาศฯ ขยายระเวลาการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) 45 วัน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
»» ประกาศฯ ความเท่าเทียมระหว่างเพศของนักศึกษา พ.ศ.2563
»» ประกาศฯ การจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ปีการศึกษา 2563 

ปีการศึกษา 2561
»» ประกาศฯ แนวปฏิบัติการผ่อนผันสำหรับการยื่นเอกสารหลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ใบระเบียนผลการเรียน (ใบ รบ.๑/ใบ ปพ.๑)
ฉบับสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2561

»» ประกาศฯ การขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2561

ปีการศึกษา 2557

»» ประกาศฯ การแต่งกายเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และขอใบรับรองทุกประเภท พ.ศ. 2557มาตรการด้านการบริหาร
»» มาตรการด้านการบริหาร แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
»» มาตรการด้านการบริหาร แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)
»» มาตราการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมากจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
     ระลอกใหม่ของประเทศไทย
»» มาตราการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมากจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
     ระลอกใหม่ของประเทศไทย (ฉบับที่ 2)

»» มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาด (COVID-19)

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
»» แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2565
»» แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564

»» แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
     : แนวปฏิบัติสำหรับสอบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ฉบับที่ 10 
»» แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8)
     : แนวทางการขยายระยะเวลาการศึกษา และการใช้บทความวิชาการที่จะนำเสนอในที่ประชุมวิชาการเพื่อสำเร็จการศึกษา

»» แนวทางจัดการเรียนการสอน (COVID-19)
»» แนวทางการจัดการเรียนการสอน (COVID-19) ฉบับที่ 2

»» แนวทางการจัดการเรียนการสอน (COVID-19) ฉบับที่ 3
»» แนวทางการจัดการเรียนการสอน (COVID-19) ฉบับที่ 4
»» แนวทางการจัดการเรียนการสอน (COVID-19) ฉบับที่ 5

»» แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7)
     : แนวทางการเรียนรายวิชาอื่นเทียบเพื่อเรียนแทนรายวิชาสหกิจศึกษา

»» แนวทางการจัดการเรียนการสอน (COVID-19) : แนวปฏิบัติสำหรับสอบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ฉบับที่ 10
»» แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน (ฉบับที่ 2)
»» แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8)
: แนวทางการขยายระยะเวลาการศึกษา
และการใช้บทความวิชาการที่จะนำเสนอในที่ประชุมวิชาการเพื่อสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2564

แนวปฏิบัติและแนวทางป้องกัน
»» แนวปฏิบัติและแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
     ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
»» แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยในบริเวณพื้นที่จัดการเรียนการสอน และบริเวณพื้นที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ขยายระยะเวลา
»» ขยายเวลาการเปลี่ยนค่าระดับคะแนน มส.I (45 วัน) ภาคการศึกษาที่ 2/2564

»» ขยายเวลาการเปลี่ยนค่าระดับคะแนน มส.I (45 วัน) ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 และ 1/2564
»» ขยายเวลาการเปลี่ยนค่าระดับคะแนน มส.I (45 วัน) ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

ลดค่าบำรุงการศึกษา
»» ลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
»» ลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
»» ลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2
»» ลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 3

ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
»» ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
»» ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2
»» ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
»» ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2
»» ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
»» ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5
»» ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6
»» ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7
»» ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8
»» ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ฉบับที่ 9