ชื่อหน่วยงาน
งานทะเบียนและประมวลผล

สถานที่ตั้ง
งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อาคาร 35 ชั้น 2
เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์/โทรสาร
งานทะเบียนและประมวลผล : 0 4423 3000 ต่อ 2751 – 2758
งานบริหารงานทั่วไป : 0 4423 3000 ต่อ 2700 , 2730 , 2762
งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา : 0 4423 3000 ต่อ 2761
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : 0 4423 3000 ต่อ 2741
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : 0 4423 3067 โทรสาร : 0 4423 3068

Website/E-Mail
Web site : https://www.regis.rmuti.ac.th/
E-Mail : adminregis@rmuti.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/register112011/

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานที่เกิดจากการรวม 3 หน่วยงานเดิมของฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าด้วยกัน ได้แก่ แผนกงานทะเบียนและวัดผลแผนกงานหลักสูตรและตำราเรียน และแผนกประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายหลังการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในปีพุทธศักราช 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง ในการจัดตั้งส่วนราชการภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 โดยเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ในด้านการรับเข้าศึกษา ประสานงานการจัดการศึกษา ประมวลผลการศึกษา ตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษา สนับสนุนพัฒนาทางวิชาการและมาตรฐานการศึกษารวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูล งานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา แก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และบุคลากรทั่วไปอย่างมีมาตรฐานสากล