R.01 คำร้องทั่วไป
R.02 คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
R.03 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
R.04 คำร้องลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
R.05 คำร้องขอกลับเข้าศึกษา
R.06 คำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
R.07 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
R.08 คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาต่างคณะ
R.09 คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาภายในคณะ
R.10 คำร้องขอโอนย้ายสถานศึกษา
R.11 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเทียบรายวิชา
R.12 คำร้องขอแก้ไขกลุ่มวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
R.13 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาเลือกเสรี
R.14 คำร้องขอลงทะเบียนเกิน หรือ ต่ำกว่าหน่วยกิต
R.15 คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน (รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)
R.16 คำร้องขอเพิ่มที่นั่ง
R.17 คำร้องขอเปิดรายวิชาเรียน
R.18 คำร้องขอวัดผลการศึกษาเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)
R.19 บันทึกขออนุมัติให้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
R.20 คำร้องแจ้งการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)
R.21 คำร้องขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า
R.22 คำร้องขอรับใบประกาศนียบัตร/ใบปริญญาบัตร
R.23 คำร้องขอลาป่วย/ลากิจ
R.24 คำร้องขอสอบย้อนหลัง
R.26 หนังสือมอบอำนาจ