วันที่ 1 เมษายน 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานทะเบียนและประมวลผล รับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 1 กองบัญชาการ 1 สถานศึกษา ระหว่าง มทร.อีสาน และ กองทัพภาคที่ 2 ณ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษากองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา #รุ่นที่1