📌ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

📌สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สามารถใช้ RMUTI Digital Transcript ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

👉 เข้าดูการใช้งาน RMUTI Digital Transcript คลิก https://www.youtube.com/watch?v=nv898evWBug

*หมายเหตุ : ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35 ชั้น 2) ในวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. โดยใช้หลักฐาน คือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้