R.01 คำร้องทั่วไป  
R.02 คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา  
R.03 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา  
R.04 คำร้องลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  
R.05 คำร้องขอกลับเข้าศึกษา  
R.06 คำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา  
R.07 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ  
R.08 คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาต่างคณะ
R.09 คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาภายในคณะ  
R.10 คำร้องขอโอนย้ายสถานศึกษา  
R.11 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเทียบรายวิชา  
R.12 คำร้องขอแก้ไขกลุ่มวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
R.13 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาเลือกเสรี  
R.14 คำร้องขอลงทะเบียนเกิน หรือ ต่ำกว่าหน่วยกิต
R.15 คำร้องขอลาป่วย/ลากิจ  
R.16 คำร้องขอย้ายกลุ่มเรียน  
R.17 คำร้องขอวัดผลการศึกษาเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)  
R.18 คำร้องขอเพิ่มที่นั่ง
R.19 คำร้องขอเปิดรายวิชาเรียน  
R.22 คำร้องขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า  
R.23 บันทึกขออนุมัติให้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  
R.24 คำร้องแจ้งการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)
R.26 หนังสือมอบอำนาจ  

   คำร้องขอเลื่อนเข้ารับปริญญาบัตร
   คำร้องขอรับใบปริญญาบัตร
   คำร้องขอรับใบปริญญา (ผ่านไปรษณีย์ไทย)

หนังสือการใช้ใบรับรอง
ใบแจ้งชำระเงิน (การจัดส่งเอกสารทางการศึกษา ผ่านไปรณีย์ไทย)
คำร้องขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า
แบบเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม