รายวิชาพื้นฐาน
– สาขาวิชา คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
– รายวิชาที่ขึ้นต้นด้วย 00 เท่านั้น