สถิติผู้มาใช้บริการงานทะเบียนและประมวลผล

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565
ม.ค. 63 ก.ค. 63 ม.ค. 64 ก.ค. 64 ม.ค. 65 ก.ค. 65
ก.พ. 63 ส.ค. 63 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.พ. 65 ส.ค. 65
มี.ค. 63 ก.ย. 63 มี.ค. 64 ก.ย. 64 มี.ค. 65 ก.ย. 65
เม.ย. 63 ต.ค. 63 เม.ย. 64 ต.ค. 64 เม.ย. 65 ต.ค. 65
พ.ค. 63 พ.ย. 63 พ.ค. 64 พ.ย. 64 พ.ค. 65 พ.ย. 65
มิ.ย. 63 ธ.ค. 63 มิ.ย. 64 ธ.ค. 64 มิ.ย. 65 ธ.ค. 65
ปี พ.ศ. 2566    
ม.ค. 66 ก.ค. 66        
ก.พ. 66 ส.ค. 66        
มี.ค. 66 ก.ย. 66        
เม.ย. 66 ต.ค. 66        
พ.ค. 66 พ.ย. 66        
มิ.ย. 66 ธ.ค. 66        

สถิติการออกเอกสารทางการศึกษา

สถิติการออกเอกสารทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2563
สถิติการออกเอกสารทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2564
สถิติการออกเอกสารทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2565