ระดับปวช./ปวส.
นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2563
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2554 เป็นต้นไป

ระดับปริญญาตรี
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2567
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2566
 กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2554
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2561 (วิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน)
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2563 (การจัดการธุรกิจการบิน)
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2561 เป็นต้นไป

ระดับบัณฑิตศึกษา
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2561 เป็นต้นไป