ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้การใช้งานระบบบริการการศึกษา
#นักศึกษาเก่า (เข้าศึกษาปี 2557-2565)
วันที่ 26 พ.ค. 2566
คณะบริหารธุรกิจ
https://shorturl.asia/a0ogS

วันที่ 29 พ.ค. 2566

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
https://shorturl.asia/32phG

วันที่ 30 พ.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
https://shorturl.asia/PY7DG

วันที่ 31 พ.ค. 2566
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะระบบรางและการขนส่ง
สถาบันสหสรรพศาสตร์
https://shorturl.asia/8AeIV

 

#นักศึกษาเก่า (เข้าศึกษาปี 2557-2565)
วันที่ 26-31 พ.ค.2566
ผ่านทาง Ms Teams Live Event
💻 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
เวลา 15.30 น.
📣 เข้าร่วมรับฟังการให้ความรู้
เวลา 16.00 น.
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจนครบเวลา
ได้รับหน่วยกิตกิจกรรมด้าน AD 2 หน่วยกิตด้วยนะจ๊ะ