• สถิติจำนวนนักศึกษาคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2564