ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา ESS
https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration/

คู่มือการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่