• ข่าวลงทะเบียนเรียน
  • ข่าวประมวลผลการศึกษา
  • ข่าวทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์การสำเร็จการศึกษา

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย/ใบประกาศนียบัตร ภาคการศึกษาที่ 2/2564 รอบเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I)) และ ใบแสดงผลการศึกษา (Tr.) ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 รอบเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I))