ขั้นตอนนักศึกษาใหม่ 2565
1. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่/ชำระเงิน
2. สร้างบัญชีผู้ใช้งาน (ได้รหัสนักศึกษา)
เข้าจองชุดนักศึกษาในระบบ
3. ส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษา
วันที่ 1 – 6 พฤษภาคม 2565
4. ลงทะเบียนเรียน/ชำระเงิน (นักศึกษาใหม่ 2565)
วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2565
5. ส่งรูปถ่ายนักศึกษาใหม่
วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2565
ขอให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน
และดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนดนะคะ 😀