นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

ให้ดำเนินการยื่นคำร้องลาพักการศึกษา
ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 นะคะ

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 👇

✅ คณะบริหารธุรกิจ
https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration/Upload/01-04-265.pdf
✅ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration/Upload/02-04-265.pdf
✅ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration/Upload/03-04-265.pdf
✅ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์
https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration/Upload/04-04-265.pdf
✅ สถาบันสหสรรพศาสตร์
https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration/Upload/05-04-265.pdf
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2565