การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2565 รายวิชาชีพพื้นฐาน 😃https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration/Upload/sub265.pdf