มทร.อีสาน จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 เตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย กองพัฒนานักศึกษา
ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
นักศึกษาใหม่จำนวนกว่า 4,000 คน ร่วมในพิธีปฐมนิเทศอย่างพร้อมเพรียงและอบอุ่น ซึ่งในงานนี้ หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานทะเบียนและประมวลผล ได้ขึ้นบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ด้านการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา