หมวดหมู่: ข่าวสำเร็จการศึกษา

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย/ใบประกาศนียบัตร ภาคการศึกษาที่ 2/2564 รอบเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I)) และ ใบแสดงผลการศึกษา (Tr.) ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 รอบเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I))

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

อ่านเพิ่มเติม

ยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดการยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร...

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ซึ่งมีระยะเวลาการจัดเก็บ 2 ปี นับจากวันที่ออกเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม
กำลังโหลด