ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอนการถอนรายวิชา

ขั้นตอนการเพิ่มรายวิชา

ขั้นตอนการย้ายกลุ่มเรียน