ระบบขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา / ภายหลังสำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน งานทะเบียนและประมวลผล

ลงชื่อเข้าใช้งาน : Login

-----------------------------------------------------------------------------------------
ระบบฯนี้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
   [ ] กรณีขอเอกสารทางการศึกษาเพิ่มเติม หรือ เอกสารสูญหายเท่านั้น!
-----------------------------------------------------------------------------------------
รายการเอกสารสำคัญที่สามารถขอได้
[1] ใบแสดงผลการศึกษา
[2] ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา
[3] ใบรับรองสำเร็จการศึกษา
[4] ใบแทนใบประกาศนียบัตร/ใบแทนใบปริญญาบัตร
[5] ใบแปลใบปริญญาบัตร
----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------