สถิติจำนวนนักศึกษาทั้งหมด
สถิติจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
สถิติจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

สถิติจำนวนนักศึกษาต่างชาติ
สถิติจำนวนนักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2563

สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556

สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555

สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554