ระดับปวช./ปวส.
นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2563
นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2554 เป็นต้นไป

ระดับปริญญาตรี
นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2554 เป็นต้นไป
นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2561 (วิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน)
นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2563 (การจัดการธุรกิจการบิน)
นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2561 เป็นต้นไป

ระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2561 เป็นต้นไป