สถิติผู้มาใช้บริการงานทะเบียน
เดือน กรกฏาคม 2563
เดือน สิงหาคม 2563
เดือน กันยายน 2563
เดือน ตุลาคม 2563
เดือน พฤศจิกายน 2563
เดือน ธันวาคม 2563
เดือน มกราคม 2564
เดือน กุมภาพันธ์ 2564
เดือน มีนาคม 2564
เดือน เมษายน 2564
เดือน พฤษภาคม 2564
เดือน มิถุนายน 2564
เดือน กรกฎาคม 2564
เดือน สิงหาคม 2564

สถิติการขอเอกสารทางการศึกษา
สถิติการขอเอกสารทางการศึกษา ประจำปี 2563
สถิติการขอเอกสารทางการศึกษา ประจำปี 2562
สถิติการขอเอกสารทางการศึกษา ประจำปี 2561