การดำเนินงานกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2563

รางวัลดำเนินการกิจกรรม 7ส ระดับสำนัก

รางวัล 7ส ดีเด่น งานทะเบียนและประมวลผล