R.01 คำร้องทั่วไป 
R.02 คำร้องขอหนังสือรับรอง 
R.03 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา 
R.04 คำร้องลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
R.05 คำร้องขอกลับเข้าศึกษา 
R.06 คำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
R.07 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัต 
R.08 คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาต่างคณะ
R.09 คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาภายในคณะ 
R.10 คำร้องขอโอนย้ายสถานศึกษา 
R.11 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเทียบรายวิชา 
R.12 คำร้องขอแก้ไขกลุ่มวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
R.13 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาเลือกเสร 
R.14 คำร้องขอลงทะเบียนเกิน หรือ ต่ำกว่าหน่วยกิต
R.15 คำร้องขอลาป่วย/ลากิจ 
R.16 คำร้องขอย้ายกลุ่มเรียน 
R.17 คำร้องขอวัดผลการศึกษาเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) 
R.18 คำร้องขอเพิ่มที่นั่ง
R.19 คำร้องขอเปิดรายวิชาเรียน 
R.20 คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา/ภายหลังสำเร็จการศึกษา 
R.21 คำร้องขอรับใบปริญญาบัตร/ใบประกาศนียบัตร 
R.22 คำร้องขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า 
R.23 บันทึกขออนุมัติให้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
R.24 คำร้องแจ้งการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)
R.25 คำร้องการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
R.26 หนังสือมอบอำนาจ 
หนังสือการใช้ใบรับรอง
ใบแจ้งชำระเงิน (การจัดส่งเอกสารทางการศึกษา ผ่านไปรณีย์ไทย)
คำร้องขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายเก็บครั้งเดียวแรกเข้า