Q&A | การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 และ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เสียค่าปรับ หรือไม่ ?
Q&A | ลงทะเบียนเรียนไม่ได้ เพราะสาเหตุใดบ้าง?
Q&A | นักศึกษาใหม่ 2563 ลงทะเบียนเรียนรายวิชายังไม่ครบ ต้องทำอย่างไรได้บ้าง ?
Q&A | นักศึกษาใหม่ 2563 ลงทะเบียนเรียนผิดกลุ่มเรียน ต้องการย้ายกลุ่มเรียนใหม่ ทำอย่างไรได้บ้าง ?
Q&A | นักศึกษาใหม่ 2563 ลงทะเบียนเรียนผิดกลุ่มเรียน ทำอย่างไรได้บ้าง ?
Q&A | หากลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนดทำอย่างไรดีน๊า ?
Q&A | เลือกรายวิชาลงทะเบียนเรียนไม่ได้ เนื่องจากที่นั่งเต็ม จะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร ?
Q&A | ยืนยันการลงทะเบียนเรียนไม่ได้ ทำไงต่อดี?
Q&A | ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม–ถอนรายวิชาไม่ได้ปัญหาที่แก้ได้ ?
Q&A | นักศึกษาจะยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?
Q&A | ยื่นสำเร็จการศึกษาในระบบ ESS แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ได้ ?
Q&A | นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษาไม่ทันตามระยะเวลาปฏิทินการศึกษาต้องดำเนินการอย่างไร ?
Q&A | ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ไม่สามารถยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ เนื่องจากลงทะเบียนผิดกลุ่มวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ต้องดำเนินการอย่างไร ?
Q&A | นักศึกษาที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ผลการเรียนไม่ผ่าน (ติด F) นักศึกษาจะต้องยื่นขอสำเร็จการศึกษาใหม่อีกครั้งหรือไม่ ?
Q&A | ในกรณีที่นักศึกษาติด ม.ส. (I) 45 วัน ต้องดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาหรือไม่ ?
Q&A | ในกรณีที่นักศึกษาติด ม.ส. (I) 1 ภาคการศึกษา ต้องดำเนินการอย่างไร ?
Q&A | หลังจากที่นักศึกษาดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว เอกสารที่นำส่งงานทะเบียนฯ มีอะไรบ้าง ?
Q&A | กรณีลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ไม่สำเร็จฯ เกิดจากปัญหาอะไรบ้าง ?
Q&A | เอกสารที่ได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษามีอะไรบ้าง ?
Q&A | ให้ญาติหรือบุคคลอื่นรับเอกสารทางการศึกษาภายหลังสำเร็จการศึกษาแทนได้หรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไร ?
Q&A | ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้อย่างไร ?
Q&A | เอกสารทางการศึกษาภายหลังสำเร็จการศึกษา สูญหายหรือชำรุดติดต่อขอเอกสารใหม่ต้องทำอย่างไร ?