»» แนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านการจัดเก็บเอกสารทางการศึกษา 
»» แนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านการออกเอกสารทางการศึกษา  
»» แนวทางการประเมินผลการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
»» แนวปฏิบัติการผ่อนผันสำหรับยื่นเอกสารหลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ใบระเบียนผลการเรียน ฉบับสำเร็จการศึกษา
»» แนวปฏิบัติในการรายงานค่าระดับคะแนน การประมวลผลและการอนุมัติผลการศึกษา
»» คู่มือสำหรับประชาชน
»» คู่มือการใช้งานระบบส่งเอกสารรายงานตัว
»» คู่มือการดำเนินงานด้านการออกเอกสารทางการศึกษา
»» คู่มือระบบบัตรคิว รอรับบริการออนไลน์
»» รายงานประจำปี
»» คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563