»»  คู่มือสำหรับประชาชน  

 สถิติข้อมูลการขอเอกสารทางการศึกษาตามคู่มือประชาชน ประจำปี 2563