ตรวจสอบการยื่นคำร้องผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

http://regis.rmuti.ac.th/checkonline/