หมวดหมู่: SlideShow

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ซึ่งมีระยะเวลาการจัดเก็บ 2 ปี นับจากวันที่ออกเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา (ใบแสดงผลการศึกษา) สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา...

อ่านเพิ่มเติม
กำลังโหลด