หมวดหมู่: เกี่ยวกับเรา

ประกาศ Covid-19

1. แนวทางจัดการเรียนการสอน (COVID-19)2. แนวทางการจัดการเรียนการสอน (COVID-19) ฉบับที่ 23. แนวทางการจัดการเรียนการสอน (COVID-19) ฉบับที่ 34. แนวทางการจัดการเรียนการสอน (COVID-19) ฉบับที่ 45. แนวทางการจัดการเรียนการสอน (COVID-19)...

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือและแนวปฏิบัติ

»» แนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านการจัดเก็บเอกสารทางการศึกษา »» แนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านการออกเอกสารทางการศึกษา   »» แนวทางการประเมินผลการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ

ปี พ.ศ. 2563»» อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น คณะบริหารธุรกิจ»» ขยายกำหนดการลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา...

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ

ปี พ.ศ. 2563>> ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนอาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน พ.ศ.2563 >> ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น พ.ศ.2563>> ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน...

อ่านเพิ่มเติม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ >>  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง >>  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ....

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลของเรา

ชื่อหน่วยงานงานทะเบียนและประมวลผล สถานที่ตั้ง     งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  อาคาร  35  ชั้น 2เลขที่  744 ...

อ่านเพิ่มเติม
กำลังโหลด