เลือกหน้า

ผู้เขียน: adminregis

คู่มือ/แนวปฏิบัติ

คู่มือแนวปฏิบัติ »» คู่มือสำหรับประชาชน»» คู่มือการใช้งานระบบส่งเอกสารรายงานตัว»» คู่มือการดำเนินงานด้านการออกเอกสารทางการศึกษา»» คู่มือระบบบัตรคิว รอรับบริการออนไลน์»» รายงานประจำปี»» คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ประกาศมหาวิทยาลัยฯระเบียบมหาวิทยาลัยฯข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯประกาศสถานการณ์โควิด-19 ปี พ.ศ. 2563»» อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น คณะบริหารธุรกิจ»» ขยายกำหนดการลงทะเบียนเรียน...

อ่านเพิ่มเติม

สถิติงานทะเบียนและประมวลผล

สถิติจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 สถิติจำนวนนักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2555...

อ่านเพิ่มเติม