Q&A | การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 และ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เสียค่าปรับ หรือไม่ ?

คำถาม | Q (QUESTIONS)
การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร และ ผ่านแอป ในภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 และ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เสียค่าปรับ หรือไม่ ?

คำตอบ | A (ANSWERS)
ไม่ต้องเสียค่าปรับค่ะ สำหรับ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 และ ภาคการศึกษาที่ 1/2563
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ได้จ้า
http://regis.rmuti.ac.th/regis/wp-content/uploads/covid3.pdf

Q&A | ลงทะเบียนเรียนไม่ได้ เพราะสาเหตุใดบ้าง?

คำถาม | Q (QUESTIONS)
ลงทะเบียนเรียนไม่ได้  นักศึกษาเข้าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา  นั้น ๆ ไม่ได้ เนื่องจากระบบบริการการศึกษา (ESS)   ฟ้องว่ามีรายการหนี้สินค้างชำระ จะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

คำตอบ | A (ANSWERS)
ลงทะเบียนเรียนไม่ได้  นักศึกษาต้องไม่มีรายการติดค้างหนี้สินค้างชำระกับทางมหาวิทยาลัยจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้ในภาคการศึกษาถัดไป

วิธีการแก้ไขปัญหา 
แจ้งนักศึกษาที่เข้ามาติดต่อเข้าระบบบริการการศึกษา (ESS) เพื่อไปพิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน/ชำระเงินในระบบบริการนักศึกษาตรงเมนูใบแจ้งชำระเงิน/ค่าใช้จ่าย เลือกปีการศึกษา  ภาคการศึกษา ที่ติดค้างหนี้สิน นำใบรายการลงทะเบียนเรียน/ใบแจ้งชำระ/ใบเสร็จรับเงินไปชำระที่    กองคลังมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งชำระค่าปรับ หลังจากนั้นนักศึกษาก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามปกติ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการค้นหารายการหนี้สินค้างชำระก่อนกำหนดลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน ในภาคการศึกษาถัดไปให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของตัวเองในระบบบริการการศึกษา (ESS)

Q&A | นักศึกษาใหม่ 2563 ลงทะเบียนเรียนรายวิชายังไม่ครบ ต้องทำอย่างไรได้บ้าง ?

คำถาม | Q (QUESTIONS)
นักศึกษาใหม่ 2563 ลงทะเบียนเรียนรายวิชายังไม่ครบตามแผนการเรียน ต้องทำอย่างไรได้บ้าง ?

คำตอบ | A (ANSWERS)
หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนยังไม่ครบ นักศึกษาสามารถเข้าไปเพิ่มรายวิชาให้ครบตามแผนการเรียนของตัวเอง โดยเข้าระบบบริการการศึกษา ESS เพื่อเพิ่มรายวิชาที่เหลือได้เลยนะคะ และหลังจากยืนยันการเพิ่มแล้วอย่าลืมแจ้งอ.ที่ปรึกษาให้เข้าอนุมัติรายการให้เรียบร้อยด้วยนะคะ หลังจากอ.ที่ปรึกษาอนุมัติรายการแล้วให้นักศึกษาเข้าไปปริ้นใบเสร็จค่าเพิ่ม/ถอนรายวิชาไปชำระเงินที่การเงิน อาคาร 19 ชั้น 2
คลิปขั้นตอนการเพิ่ม/ถอนรายวิชา  >> http://regis.rmuti.ac.th/regis/wp-content/uploads/ESS/R0363.mp4

Q&A | นักศึกษาใหม่ 2563 ลงทะเบียนเรียนผิดกลุ่มเรียน ต้องการย้ายกลุ่มเรียนใหม่ ทำอย่างไรได้บ้าง ?

คำถาม | Q (QUESTIONS)
นักศึกษาใหม่ 2563 ลงทะเบียนเรียนผิดกลุ่มเรียน ต้องการย้ายกลุ่มเรียนใหม่ ทำอย่างไรได้บ้าง ?

คำตอบ | A (ANSWERS)
นักศึกษาสามารถเข้าไปย้ายกลุ่มเรียนได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าระบบบริการการศึกษา ESS และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้นะคะ
https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/registration/

Q&A | นักศึกษาใหม่ 2563 ลงทะเบียนเรียนผิดกลุ่มเรียน ทำอย่างไรได้บ้าง ?

คำถาม | Q (QUESTIONS)
นักศึกษาใหม่ 2563 ลงทะเบียนเรียนผิดกลุ่มเรียน เพราะไม่รู้ว่าตัวเองต้องลงเรียนกลุ่มเรียนไหน ?

คำตอบ | A (ANSWERS)
นักศึกษาต้องติดต่ออ.ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและวางแผนร่วมกับอ.ที่ปรึกษาก่อน เพื่ออ.ที่ปรึกษาจะได้หาแนวทางแก้ไขให้กับนักศึกษา
โดยเข้าเพจคณะของตนเองเพื่อหาไลน์ และแอดไลน์กลุ่มอ.ที่ปรึกษาของตัวเอง

Q&A | หากลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนดทำอย่างไรดีน๊า ?

คำถาม | Q (QUESTIONS)
ลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนดที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร?

คำตอบ | A (ANSWERS)
ลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด  นักศึกษาปัจจุบันต้องลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนดหากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะต้องชำระค่าลงทะเบียนช้ากว่ากำหนดเป็นค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย

วิธีการแก้ไขปัญหา
    นักศึกษายื่นคำร้องทั่วไปเพื่อขอลงทะเบียนล่าช้าผ่านความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษา  หัวหน้าสาขาวิชา  และได้รับอนุมัติจากคณบดี  หลังจากนั้นนำคำร้องมายื่นที่งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อทำรายการให้นักศึกษาในระบบบริการการศึกษา (ESS) เสร็จแล้วแจ้งนักศึกษาให้เข้าระบบบริการการศึกษา(ESS) เพื่อไปลงทะเบียนเรียนและพิมพ์ใบรายการลงทะเบียน/ใบแจ้งชำระ/ใบเสร็จรับเงิน ไปชำระ  ที่กองคลังมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งชำระค่าปรับลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด

Q&A | เลือกรายวิชาลงทะเบียนเรียนไม่ได้ เนื่องจากที่นั่งเต็ม จะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร ?

A (ANSWERS) | คำตอบ
การเลือกรายวิชาลงทะเบียนเรียนได้ตามปกติต้องมีที่นั่งเหลือ

วิธีการแก้ไขปัญหา
นักศึกษายื่นคำร้องขอเพิ่มที่นั่งผ่านความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษา  และได้รับการอนุญาตจากอาจารย์ประจำรายวิชา เสร็จแล้วนำคำร้องขอเพิ่มที่นั่งไปยื่นที่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีตามกลุ่มเรียนที่ขอเปิดเพื่อทำรายการเพิ่มจำนวนที่นั่งให้ตามคำร้องและกลุ่มเรียนที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนในระบบบริการการศึกษา (ESS)  หลังจากนั้นนักศึกษาเข้าระบบบริการนักศึกษาเพื่อเลือกรายวิชาลงทะเบียนเรียนตามปกติ

Q&A | ยืนยันการลงทะเบียนเรียนไม่ได้ ทำไงต่อดี?

คำถาม | Q (QUESTIONS)
ยืนยันการลงทะเบียนเรียนไม่ได้
นักศึกษาเข้าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา  นั้น ๆ เลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียนได้แต่ยืนยันการลงทะเบียนเรียนไม่ได้ เนื่องจากระบบบริการการศึกษา (ESS) ฟ้องว่ายังไม่ผ่านวิชาบังคับก่อน   จะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

คำตอบ | A (ANSWERS)
ยืนยันการลงทะเบียนเรียนไม่ได้
นักศึกษาต้องสอบผ่านในรายวิชาที่บังคับก่อน  จึงมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ต่อเนื่องได้ มิฉะนั้นการลงทะเบียนเรียนถือว่าเป็นโมฆะ

วิธีการแก้ไขปัญหา
แจ้งนักศึกษาให้ยกเลิกรายวิชาที่ต่อเนื่องออกจากระบบบริการการศึกษา (ESS) เนื่องจากไม่ผ่านวิชาที่บังคับก่อนหลังจากนั้นกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนเรียนตามปกติ

Q&A | ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม–ถอนรายวิชาไม่ได้ปัญหาที่แก้ได้ ?

คำถาม | Q (QUESTIONS)
ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม–ถอนรายวิชาไม่ได้  นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ตามประกาศปฏิทินการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องการจะลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชาแต่ไม่สามารถทำรายการได้  จะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

คำตอบ | A (ANSWERS)
ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชาไม่ได้ นักศึกษาที่ต้องการจะลงทะเบียนเรียนเพิ่ม – ถอนรายวิชาจะต้องชำระเงินใบรายการลงทะเบียนเรียน/ใบแจ้งชำระ/ใบเสร็จรับเงิน ของการลงทะเบียนเรียนปกติให้เสร็จเรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่ม – ถอนรายวิชาได้

วิธีการแก้ไขปัญหา
   กรณียังไม่พ้นกำหนดลงทะเบียนเรียนแจ้งนักศึกษานำใบรายการลงทะเบียนเรียน/ใบแจ้งชำระ/ใบเสร็จรับเงิน ไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ หากยังไม่พ้นกำหนดการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชาได้หลังจากที่นักศึกษาชำระเงินภายใน   1  วันทำการ
   กรณีพ้นกำหนดลงทะเบียนเรียน แจ้งนักศึกษานำใบรายการลงทะเบียนเรียน/ใบแจ้งชำระ/ใบเสร็จรับเงิน  ไปชำระเงินที่กองคลังของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งชำระค่าปรับ หลังจากนั้นนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน    เพิ่ม-ถอนรายวิชาได้ทันที   

Q&A | นักศึกษาจะยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

คำถาม | Q (QUESTIONS)
นักศึกษาจะยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

คำตอบ | A (ANSWERS)
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร
2. เป็นนักศึกษาที่ลงครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ยื่นขอสำเร็จการศึกษา

ลิงค์ขั้นตอนการยื่นสำเร็จการศึกษา↓  http://regis.rmuti.ac.th/regis/?p=3812

Q&A | ยื่นสำเร็จการศึกษาในระบบ ESS แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ได้ ?

คำถาม | Q (QUESTIONS)
ยื่นสำเร็จการศึกษาในระบบ ESS แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ได้ ?

คำตอบ | A (ANSWERS)
นักศึกษาต้องเลือกภาษาในระบบ ESS เป็นภาษาไทยก่อน โดยการคลิ๊กเลือกที่ธงชาติด้านบนให้เป็นธงชาติประเทศอังกฤษดังเช่นในรูป

Q&A | นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษาไม่ทันตามระยะเวลาปฏิทินการศึกษาต้องดำเนินการอย่างไร ?

คำถาม | Q (QUESTIONS)
นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษาไม่ทันตามระยะเวลาปฏิทินการศึกษาต้องดำเนินการอย่างไร ?

คำตอบ | A (ANSWERS)
นักศึกษาจะต้องดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า โดยเขียนคำร้องขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า (R.22) และดำเนินการตามขั้นตอนในใบคำร้องฯ ให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่งานทะเบียนฯ จะดำเนินการปลดล๊อกเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้ายื่นขอสำเร็จการศึกษาในระบบบริการการศึกษา (ESS) ได้

ลิงค์ขั้นตอนการยื่นสำเร็จการศึกษาล่าช้า↓  http://regis.rmuti.ac.th/regis/?p=4432

Q&A | ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ไม่สามารถยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ เนื่องจากลงทะเบียนผิดประเภทหมวดรายวิชา หรือกลุ่มวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ต้องดำเนินการอย่างไร ?

คำถาม | Q (QUESTIONS)
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ไม่สามารถยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ เนื่องจากลงทะเบียนผิดประเภทหมวดรายวิชา หรือกลุ่มวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  ต้องดำเนินการอย่างไร ?

คำตอบ | A (ANSWERS)
นักศึกษาจะต้องดำเนินการเขียนคำร้องขอแก้ไขกลุ่มวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร (R.12) และดำเนินการตามขั้นตอนในใบคำร้องฯ ให้ครบถ้วม เจ้าหน้าที่งานทะเบียนฯ จะดำเนินการเปลี่ยนหมวดรายวิชาให้ถูกต้องตามคำร้องฯ และนักศึกษาเข้าไปตรวจสอบสถานะการสำเร็จการศึกษา  และดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้

Q&A | นักศึกษาที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ผลการเรียนไม่ผ่าน (ติด F) นักศึกษาจะต้องยื่นขอสำเร็จการศึกษาใหม่อีกครั้งหรือไม่ ?

คำถาม | Q (QUESTIONS)
นักศึกษาที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ผลการเรียนไม่ผ่าน (ติด F) นักศึกษาจะต้องยื่นขอสำเร็จการศึกษาใหม่อีกครั้งหรือไม่ ?

คำตอบ | A (ANSWERS)
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่และยื่นสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา : ESS ใหม่อีกครั้ง (หลังลงทะเบียนกรณี ติด F) และดำเนินการตามขั้นตอนใหม่ทุกครั้ง  โดยขั้นตอนที่ 4 กองคลัง  ถ้าจ่ายค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว ไม่ต้องจ่ายใหม่ เพราะจ่ายเพียงครั้งแรกครั้งเดียว  และต้องมีลายเซ็นกองคลังตรวจสอบทุกครั้ง

Q&A | ในกรณีที่นักศึกษาติด ม.ส. (I) 45 วัน ต้องดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาหรือไม่ ?

คำถาม | Q (QUESTIONS)
ในกรณีที่นักศึกษาติด ม.ส. (I) 45 วัน ต้องดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาหรือไม่ ?

คำตอบ | A (ANSWERS)
นักศึกษาไม่ต้องยื่นขอสำเร็จการศึกษาใหม่ ให้ดำเนินการเขียนคำร้องขอวัดผลการศึกษาเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) (R.17) ส่งอาจารย์ผู้สอน ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันอนุมัติผลการศึกษาของคณะ

Q&A | ในกรณีที่นักศึกษาติด ม.ส. (I) 1 ภาคการศึกษา ต้องดำเนินการอย่างไร ?

คำถาม | Q (QUESTIONS)
ในกรณีที่นักศึกษาติด ม.ส. (I) 1 ภาคการศึกษา ต้องดำเนินการอย่างไร ?

คำตอบ | A (ANSWERS)
นักศึกษาดำเนินการเขียนคำร้องขอวัดผลการศึกษาเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) (R.17) ให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาถัดไป สำหรับรายวิชาที่เป็นโครงการ (หากนักศึกษาไม่มีรายวิชาที่จะลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป ให้ดำเนินการเขียนคำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา (R.04) และต้องดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาใหม่อีกครั้ง

Q&A | หลังจากที่นักศึกษาดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว เอกสารที่นำส่งงานทะเบียนฯ มีอะไรบ้าง ?

คำถาม | Q (QUESTIONS)
หลังจากที่นักศึกษาดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว เอกสารที่นำส่งงานทะเบียนและประมวลผล มีอะไรบ้าง ?

คำตอบ | A (ANSWERS)
1. ใบรายงานผลการศึกษาสำหรับตรวจสอบสำเร็จการศึกษา
2. สำเนาบัตรดังนี้
     2.1. กรณีนักศึกษาทั่วไป  ให้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือ สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ จำนวน  1 ฉบับ  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
    2.2. กรณีข้าราชการที่มียศนำหน้าชื่อ
          – สำเนาบัตรข้าราชการ  จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
          – สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศล่าสุด จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. รูปถ่ายนักศึกษา (ระดับปวส.) หรือรูปถ่ายสวมชุดครุย (ระดับปริญญา)
    ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป  (เขียนชื่อ-สกุล , รหัสนักศึกษา , สาขา หลังรูปให้ครบถ้วน)

Q&A | กรณีลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ไม่สำเร็จฯ เกิดจากปัญหาอะไรบ้าง ?

คำถาม | Q (QUESTIONS)
กรณีลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ไม่สำเร็จฯ เกิดจากปัญหาอะไรบ้าง ?

คำตอบ | A (ANSWERS)
1.มีสถานะติดค้างหนี้สินกับมหาวิทยาลัย  2.ไม่ได้ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 3.ไม่ผ่านกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 4.ผลการศึกษาไม่ผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 5.คำสั่งจากมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากทำผิดวินัยร้ายแรง

Q&A | เอกสารที่ได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษามีอะไรบ้าง ?

คำถาม | Q (QUESTIONS)
เอกสารที่ได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษามีอะไรบ้าง ?

คำตอบ | A (ANSWERS)
1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  2. หนังสือรับรองคุณวุฒิ (หนังสือรับรองสภาฯ) 3. ใบประกาศนียบัตร (ระดับ ปวส.) ,ใบปริญญาบัตร (เข้ารับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)

Q&A | ให้ญาติหรือบุคคลอื่นรับเอกสารทางการศึกษาภายหลังสำเร็จการศึกษาแทนได้หรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไร ?

คำถาม | Q (QUESTIONS)
ให้ญาติหรือบุคคลอื่นรับเอกสารทางการศึกษาภายหลังสำเร็จการศึกษาแทนได้หรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไร ?

คำตอบ | A (ANSWERS)
สามารถติดต่อรับเอกสารแทนได้  โดยดำเนินการดังนี้

1.นักศึกษาเขียนมอบอำนาจ ในหนังสือมอบอำนาจ (แบบใดก็ได้) 

2.แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาฯ ของนักศึกษาและผู้รับมอบอำนาจ คนละ 1 ฉบับ

Q&A | ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้อย่างไร ?

คำถาม | Q (QUESTIONS)
ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้อย่างไร ?

คำตอบ | A (ANSWERS)
ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรด้วยตนเอง  หรือหากเป็นบัณฑิตของวิทยาเขตในสังกัด สามารถติดต่อขอรับที่วิทยาเขตได้  หลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  (โดยให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้  มาติดต่อขอรับได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Q&A | เอกสารทางการศึกษาภายหลังสำเร็จการศึกษา สูญหายหรือชำรุดติดต่อขอเอกสารใหม่ต้องทำอย่างไร ?

คำถาม | Q (QUESTIONS)
เอกสารทางการศึกษาภายหลังสำเร็จการศึกษา  สูญหายหรือชำรุดติดต่อขอเอกสารใหม่ต้องทำอย่างไร ?

คำตอบ | A (ANSWERS)
ติดต่อขอเอกสารทางการศึกษาภายหลังสำเร็จการศึกษา  ตามลิงค์นี้ได้เลย http://regis.rmuti.ac.th/regonline/login.php  หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้กรุณาติดต่อเจ้าที่ทางไลน์@ ID Line : @bga7762j (ใส่ @ ข้างหน้าด้วย)