ขั้นตอนการดำเนินงาน คำร้อง R.04 ลาพักการศึกษา/รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

 ขั้นตอนการขอเอกสารหลังสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ONLINE)

 ขั้นตอนการพิมพ์ชื่อผู้ร่างหนังสือ/การพิมพ์เลขที่หนังสือส่ง

 ขั้นตอนการดำเนินการออกเอกสารทางการศึกษา

 ขั้นตอนการยื่นสำเร็จการศึกษาล่าช้า

 ขั้นตอนการดำเนินงาน คำร้อง R.06 ขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ขั้นตอนการดำเนินการตามขั้นตอน R.21. คำร้องขอรับใบปริญญาบัตร/ใบประกาศนียบัตร

ขั้นตอนการจัดเรียงลำดับหน้าหนังสือราชการเพื่อเสนอลงนาม/การจัดทำคำสั่ง/ประกาศแบบฟอร์มเสนอเรื่องเข้าบรรจุระเบียบวาระการประชุมและการพิมพ์เลขที่หนังสือส่ง

  ขั้นตอนการดำเนินงาน คำร้อง R.05 ขอกลับเข้าศึกษา

  ขั้นตอนการขอตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา กรณีมายื่นด้วยตนเองที่งานทะเบียนฯ

  ขั้นตอนการขอตรวจสอบเอกสารขอสำเร็จการศึกษา