>>  ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2559