R.01 คำร้องทั่วไป  
R.02 คำร้องขอหนังสือรับรอง  
R.03 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา  
R.04 คำร้องลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  
R.05 คำร้องขอกลับเข้าศึกษา  
R.06 คำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา  
R.07 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัต  
R.08 คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาต่างคณะ  
R.09 คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาภายในคณะ  
R.10 คำร้องขอโอนย้ายสถานศึกษา  
R.11 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเทียบรายวิชา  
R.12 คำร้องขอแก้ไขกลุ่มวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
R.13 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาเลือกเสร  
R.14 คำร้องขอลงทะเบียนเกิน หรือ ต่ำกว่าหน่วยกิต  
R.15 คำร้องขอลาป่วย/ลากิจ  
R.16 คำร้องขอย้ายกลุ่มเรียน  
R.17 คำร้องขอวัดผลการศึกษาเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)  
R.18 คำร้องขอเพิ่มที่นั่ง  
R.19 คำร้องขอเปิดรายวิชาเรียน  
R.20 คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา/ภายหลังสำเร็จการศึกษา  
R.21 คำร้องขอรับใบปริญญาบัตร/ใบประกาศนียบัตร  
R.22 คำร้องขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า  
R.23 บันทึกขออนุมัติให้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  
R.24 คำร้องแจ้งการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)  
R.25 คำร้องการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
R.26 หนังสือมอบอำนาจ  
หนังสือการใช้ใบรับรอง
ใบแจ้งชำระเงิน (การจัดส่งเอกสารทางการศึกษา ผ่านไปรณีย์ไทย)