ประเภทคำร้อง
R.01 คำร้องทั่วไป
R.02 คำร้องขอหนังสือรับรอง
 R.03 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
 R.04 คำร้องลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 R.05 คำร้องขอกลับเข้าศึกษา
 R.06 คำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 R.07 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
 R.08 คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาต่างคณะ
 R.09 คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาภายในคณะ
 R.10 คำร้องขอโอนย้ายสถานศึกษา
 R.11 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเทียบรายวิชา
 R.12 คำร้องขอแก้ไขกลุ่มวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
 R.13 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาเลือกเสรี
 R.14 คำร้องขอลงทะเบียนเกิน หรือ ต่ำกว่าหน่วยกิต
 R.15 คำร้องขอลาป่วย/ลากิจ
 R.16 คำร้องขอย้ายกลุ่มเรียน
 R.17 คำร้องขอวัดผลการศึกษาเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)
 R.18 คำร้องขอเพิ่มที่นั่ง
 R.19 คำร้องขอเปิดรายวิชาเรียน
 R.20 คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา/ภายหลังสำเร็จการศึกษา
 R.21 คำร้องขอรับใบปริญญาบัตร/ใบประกาศนียบัตร
 R.22 คำร้องขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า
 R.23 บันทึกขออนุมัติให้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
 R.24 คำร้องแจ้งการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)
 R.25 คำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 R.26 หนังสือมอบอำนาจ