ประเภทคำร้อง
R01 คำร้องทั่วไป
R02 คำร้องขอหนังสือรับรอง
 R03 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
 R04 คำร้องลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 R05 คำร้องขอกลับเข้าศึกษา
 R06 คำร้องขอคืนสถานภาพ
 R07 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
 R08 คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาต่างคณะ
 R09 คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาภายในคณะ/ย้ายเวลาเรียน
 R10 คำร้องขอโอนย้ายสถานศึกษา
 R11 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเทียบรายวิชา
 R12 คำร้องขอแก้ไขกลุ่มวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
 R13 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาเลือกเสรี
 R14 คำร้องขอลงทะเบียนเกิน หรือ ต่ำกว่าหน่วยกิต
 R15 คำร้องขอลาป่วย/ลากิจ
 R16 คำร้องขอย้ายกลุ่มเรียน
 R17 คำร้องขอวัดผลการศึกษาเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)
 R18 คำร้องขอเพิ่มที่นั่ง
 R19 คำร้องขอเปิดรายวิชาเรียน
 R20 คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา/ภายหลังสำเร็จการศึกษา
 R21 คำร้องขอรับใบปริญญาบัตร/ใบประกาศนียบัตร
 R22 คำร้องขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า
 R23 บันทึกขออนุมัติให้ระดับคะแนน ม.ส. (I)
 R24 คำร้องแจ้งการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)
 R25 คำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร