การโอนย้ายข้ามสาขา/คณะ
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การโอนย้ายสาขาภายในคณะบริหารธุรกิจ
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การโอนย้ายสาขาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การโอนย้ายสาขาภายในคณะวิทยาศาสตร์ฯ

การเปลี่ยนหรือย้ายสาขาวิชา
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การย้ายสาขาวิชาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ไปยังสังกัด
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสหกรรม
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การย้ายสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี

แนวปฏิบัติอัตราค่าบำรุงการศึกษา
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่องอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 (ฉบับที่5)
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่องอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
»» ประกาศ มทร อีสาน เรื่องอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2554
»» ประกาศ มทร อีสาน เรื่องอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหาธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
ภาคสมทบ คณะบริหารธุรกิจ
»» ประกาศ มทร อีสาน เรื่องอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
(ภาคสมทบ)หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
»» ประกาศ มทร อีสาน เรื่องอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ)สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์
»» ประกาศ มทร อีสาน เรื่องอัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาคสมทบ) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์
»» ประกาศ มทร อีสาน เรื่องค่าสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
»» ประกาศ มทร อีสาน เรื่องค่าสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ)
»» ประกาศ มทร อีสาน เรื่องอัตราเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2554
»» ประกาศ มทร อีสาน เรื่องแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ.2555
»» ประกาศ มทร อีสาน เรื่องอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ ภาคปกติ