ประกาศมทร.อีสาน แนวปฏิบัติการผ่อนผันสำหรับยื่นเอกสารหลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
»» แนวปฏิบัติการผ่อนผันสำหรับยื่นเอกสารหลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ใบระเบียนผลการเรียน ฉบับสำเร็จการศึกษา

ประกาศมทร.อีสาน การโอนย้ายข้ามสาขา/คณะ
»»
เรื่อง การย้ายคณะหรือสาขาวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรระดับปริญญาตรี
»» เรื่อง การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ
»» เรื่อง การโอนย้ายสาขาภายในคณะบริหารธุรกิจ
»» เรื่อง การโอนย้ายสาขาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
»» เรื่อง การโอนย้ายสาขาภายในคณะวิทยาศาสตร์ฯ

ประกาศมทร.อีสาน การเปลี่ยนหรือย้ายสาขาวิชา
»» การย้ายสาขาวิชาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ไปยังสังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
»» การย้ายสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี

ประกาศมทร.อีสาน แนวปฏิบัติอัตราค่าบำรุงการศึกษา
»»
อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษา      ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
»» อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
»» ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 (ฉบับที่5)
»» ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2554
»» ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
»» ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหาธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) ภาคสมทบ คณะบริหารธุรกิจ
»» ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ)
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
»» ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ)
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์
»» เรื่องอัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ)
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์
»» เรื่องค่าสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
»» เรื่องค่าสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ)
»» เรื่องอัตราเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2554
»» เรื่องอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
     มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ ภาคปกติ