ประกาศมทร.อีสาน แนวปฏิบัติการผ่อนผันสำหรับยื่นเอกสารหลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ปี 2561 »» แนวปฏิบัติการผ่อนผันสำหรับยื่นเอกสารหลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ใบระเบียนผลการเรียน ฉบับสำเร็จการศึกษา

ประกาศมทร.อีสาน การโอนย้ายข้ามสาขา/คณะ
ปี 2560 »» เรื่อง การย้ายคณะหรือสาขาวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ปี 2555 »» เรื่อง การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ
ปี 2555 »» เรื่อง การโอนย้ายสาขาภายในคณะบริหารธุรกิจ
ปี 2554 »» เรื่อง การโอนย้ายสาขาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
ปี 2555 »» เรื่อง การโอนย้ายสาขาภายในคณะวิทยาศาสตร์ฯ

ประกาศมทร.อีสาน การเปลี่ยนหรือย้ายสาขาวิชา
ปี 2559 »» การย้ายสาขาวิชาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ไปยังสังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
ปี 2559 »» การย้ายสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี

ประกาศมทร.อีสาน แนวปฏิบัติอัตราค่าบำรุงการศึกษา
ปี 2561 »» อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
ปี 2561 »» อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ปี 2553 »» ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 (ฉบับที่5)
ปี 2554 »» ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2554
ปี 2554 »» ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
ปี 2554 »» ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหาธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) ภาคสมทบ คณะบริหารธุรกิจ
ปี 2554 »» ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ)
              หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
ปี 2554 »» ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ)
              สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์
ปี 2554 »» เรื่องอัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ)
              สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์
ปี 2554 »» เรื่องค่าสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปี 2554 »» เรื่องค่าสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ)
ปี 2554 »» เรื่องอัตราเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2554
ปี 2554 »» เรื่องอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
              มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ ภาคปกติ