ประกาศมทร.อีสาน เรื่อง แนวทางการประเมินผลการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ปี 2562 »» เรื่อง แนวทางการประเมินผลการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมทร.อีสาน เรื่อง การขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ปี 2561 »» เรื่อง การขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศมทร.อีสาน แนวปฏิบัติในการรายงานค่าระดับคะแนน การประมวลผลและการอนุมัติผลการศึกษาประจำภาคการศึกษา พ.ศ. 2558
ปี 2558 »» ประกาศมทร.อีสาน แนวปฏิบัติในการรายงานค่าระดับคะแนน การประมวลผลและการอนุมัติผลการศึกษา

ประกาศมทร.อีสาน แนวปฏิบัติการผ่อนผันสำหรับยื่นเอกสารหลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ปี 2561 »» แนวปฏิบัติการผ่อนผันสำหรับยื่นเอกสารหลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ใบระเบียนผลการเรียน ฉบับสำเร็จการศึกษา

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การแต่งกายเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และขอใบรับรองทุกประเภท
ปี 2557 »» การแต่งกายเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และขอใบรับรองทุกประเภท

 

ประกาศมทร.อีสาน การโอนย้ายข้ามสาขา/คณะ
ปี 2560 »» เรื่อง การย้ายคณะหรือสาขาวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ปี 2555 »» เรื่อง การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ
ปี 2555 »» เรื่อง การโอนย้ายสาขาภายในคณะบริหารธุรกิจ
ปี 2554 »» เรื่อง การโอนย้ายสาขาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
ปี 2555 »» เรื่อง การโอนย้ายสาขาภายในคณะวิทยาศาสตร์ฯ

ประกาศมทร.อีสาน การเปลี่ยนหรือย้ายสาขาวิชา
ปี 2559 »» การย้ายสาขาวิชาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ไปยังสังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
ปี 2559 »» การย้ายสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี

ประกาศมทร.อีสาน แนวปฏิบัติอัตราค่าบำรุงการศึกษา
ปี 2561 »» อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
ปี 2561 »» อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
ปี 2561 »» อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ปี 2553 »» ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 (ฉบับที่5)
ปี 2554 »» ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2554
ปี 2554 »» ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
ปี 2554 »» ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหาธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) ภาคสมทบ คณะบริหารธุรกิจ
ปี 2554 »» ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ)
              หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
ปี 2554 »» ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ)
              สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์
ปี 2554 »» เรื่องอัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ)
              สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์
ปี 2554 »» เรื่องค่าสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปี 2554 »» เรื่องค่าสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ)
ปี 2554 »» เรื่องอัตราเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2554
ปี 2554 »» เรื่องอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
              มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ ภาคปกติ