>>  ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
>>  ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557
>>  ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
>>  ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
>>  ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556
>>  ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
>>  ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
>>  ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2551