ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา
>>  ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกาษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2562   

 

ว่าด้วยการศึกษา
>>  ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
>>  ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
>>  ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557
>>  ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
>>  ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
>>  ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
>>  ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
>>  ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554