สถิติจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2563


สถิติจำนวนนักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2563


สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554


  สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2562