ประกาศแนวทางช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (2019)
1. แนวทางจัดการเรียนการสอน (COVID-19)
2. แนวทางการจัดการเรียนการสอน (COVID-19) ฉบับที่ 2
3. แนวทางการจัดการเรียนการสอน (COVID-19) ฉบับที่ 3
4. แนวทางการจัดการเรียนการสอน (COVID-19) ฉบับที่ 4
5. แนวทางการจัดการเรียนการสอน (COVID-19) ฉบับที่ 5
6. ประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาด (COVID-19)
7. ประกาศขยายเวลาการเปลี่ยนค่าระดับคะแนน มส.I (45 วัน)
8. ประกาศปฏิทินการศึกษา 2563 ฉบับปรับปรุง
9. แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน (ฉบับที่ 2)
10. แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยในบริเวณพื้นที่จัดการเรียนการสอน และบริเวณพื้นที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
11. ลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563