นางสาวระวิสุดา นารี
ตำหน่ง นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าแผนกงานสำเร็จการศึกษา

นางเอมอัฉริยา พีรทัตสุวรรณ
ตำหน่ง นักวิชาการศึกษา

นายจักรพงษ์  คงดี
ตำหน่ง นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุจิตรา ประพฤติเป็น
ตำหน่ง นักวิชาการศึกษา