เมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2562 กองพัฒนานักศึกษา ศูนย์การศึกษานานาชาติ ได้นำนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 มาที่ห้องทะเบียนและประมวลผล เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล ได้แนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ณ งานทะเบียนและประมวลผล เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาต่างชาติ ในครั้งนี้