ทุกวันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ เวลา 09.30 -10.30 น. งานทะเบียนและประมวลผล ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานของแต่ละแผนกงาน  ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานของแต่ละแผนกงาน เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้นำไปใช้และปฏิบัติร่วมกันเพื่อการบริการสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย แผนกงานทะเบียนและประมวลผล แผนกงานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา และแผนกงานสำเร็จการศึกษา ซึ่งในแต่ละแผนกจะหยิบยกนำหัวข้อกระบวนการทำงานของแต่ละแผนกซึ่งได้ปฏิบัติกันในแผนกงาน เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับแผนกงานอื่นๆได้นำไปปฏิบัติและหาแนวทางการดำเนินการทำงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน