หมายเหตุ  สามารถยื่นคำร้องงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม 2561 – 4 พฤษภาคม 2561 

ติดต่อสอบถาม โทร. 044-233000 ต่อ 2755 , 2758   แผนกงานสำเร็จการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล