ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ให้นักศึกษามาดำเนินการลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพนักศึกษา

 


 

ข้อมูล ณ วันที่  27  พฤศจิกายน  2560 ครั้งที่ 3