ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องยกเลิกประกาศ (ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561)
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวส (ฉบับปรับปรุง)
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง)
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ บัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง)