ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องยกเลิกประกาศ (ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560)
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวส (ฉบับปรับปรุง)
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง)
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ บัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง)