Select Page

ผู้เขียน: งานทะเบียน มทร.อีสาน

คู่มือ/แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าที่

»» แนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านการออกเอกสารทางการศึกษา   »» แนวทางการประเมินผลการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา »» แนวปฏิบัติการผ่อนผันสำหรับยื่นเอกสารหลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ใบระเบียนผลการเรียน...

Read More

Link ภายในหน่วยงาน

ประกาศการแต่งกาย มทร.อีสาน

จำนวนผู้เข้าชม Website

103060
Users Today : 38
Views Today : 128
Who's Online : 2

Login

Englishไทย