Select Page

ผู้เขียน: งานทะเบียน มทร.อีสาน

Q&A | เลือกรายวิชาลงทะเบียนเรียนไม่ได้ เนื่องจากที่นั่งเต็ม จะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร ?

คำถาม | Q (QUESTIONS) นักศึกษาเลือกรายวิชาลงทะเบียนเรียนไม่ได้ เนื่องจากที่นั่งเต็ม จะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร   คำตอบ | A (ANSWERS) การเลือกรายวิชาลงทะเบียนเรียนได้ตามปกติต้องมีที่นั่งเหลือ   วิธีการแก้ไขปัญหา – ...

Read More

ปฏิทินการศึกษา

Link ภายในหน่วยงาน

ประกาศการแต่งกาย มทร.อีสาน

จำนวนผู้เข้าชม Website

054819
Users Today : 37
Views Today : 59
Who's Online : 2

Login

Englishไทย